Referat af generalforsamling 2013

Referat af generalforsamling 2013

Ad 1. Valg af dirigent og referent:
Bestyrelsen foreslog Julie Søgaard (JS)som dirigent, og Ole Berg Nielsen som referent.
Begge modtog valg, og blev valgt af generalforsamlingen.

Ad 2. Godkendelse af referatet fra generalforsamlingen 21. april 2012:
JS takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
Referatet fra generalforsamlingen den 21. april 2012, blev godkendt uden kommentarer.

Ad 3. Formandens beretning om Astronomisk Selskabs virksomhed i det forløbne år:
Michael Quaade(MQ) forelagde formandens beretning.
MQ oplyste bl.a. at WKO havde anskaffet en solkikkert, og takkede i denne forbindelse, ”Fonden Dr. N.P. Wieth-Knudsens Observatorium” for financieringen af kikkerten.
Beretningen foreligger i skriftlig form, på AS hjemmeside.
Generalforsamlingen godkendte formandens beretning, uden kommentarer.

Ad 4. Beretning fra sektioner og udvalg:
Vedr. Solsektionen: Svend Ove Thimm oplyste at sektionen havde været aktiv i perioden og bl.a. haft et indlæg i Kvant.
Sektionen har haft en række aktiviteter hvor de observerer solen og opsamler relevante data.
Sektionen har stået for afholdelse af en række ”Træf” i Jylland, men der er p.t. ingen aktuelle planer om lignende arrangementer.
Vedr. ETX gruppen: Knud Magnussen oplyste at gruppen består af ca. 14 medlemmer der fortsat er aktive med 3-4 møder årligt. Sektionen har bl.a. deltaget i arrangementer på WKO og deltaget i ”Kulturnatten” 2012.
Vedr. Radioastronomi sektionen: MQ oplyste at der var meget begrænset aktivitet i gruppen, men at der var blevet anskaffet forskelligt udstyr der gav mulighed for at etablere installationer til radioobservationer på WKO.
Vedr. instrumentsektionen: På forespørgsel af Knud Strandbæk, oplyste Henry Nørgaard ar rapporten fra sektionen er under udarbejdelse og vil blive fremsendt snarest muligt.

Ad 5. Kassererens beretning for det reviderede regnskab:
Steen Traberg-Borup (STB) kommenterede selskabets regnskab for 2012.
STB takkede ”Fonden Dr. N.P. Wieth-Knudsens Observatorium” for donationerne i 2012, herunder donationen til udgivelse af Astronomisk Guide.
Det blev oplyst at info. vedrørende kontingentbetaling for 2013, ikke blev trykt i sidste nummer af Kvant, hvilket havde været planlagt. Dette kan være årsagen til at der stadig er en del medlemmer der mangler at betale kontingent for 2013. STB vil snarest fremsende et PDF dokument til medlemmerne, der opfordre til betaling af kontingentet for 2013.
Generalforsamlingen godkendte kasserens beretning og godkendte selskabets regnskab for 2012.

Ad 6. Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag for indeværende år og fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år:
STB gennemgik udkast til budget for 2013.
Da budgetudkastet manglede udgifterne fra WKO, vil det endelige budget blive opdateret med flg.:
Budgetterede omkostninger vedr. WKO kr. 65.500
Som konsekvens af dette, vil det forventede overskud i 2013 herefter være: (67.100- 65.500) = kr. 1.600
STB foreslog uændret kontingent for 2013, således at :
Almindeligt årligt kontingent bibeholdes til kr. 350 pr. år.
Ungdomskontingent bibeholdes til kr. 150 pr. år.
Halvårligt kontingent (ved indmeldelse efter sommerferien) bibeholdes til hhv. kr. 175, og kr. 75.
Med disse justeringer blev Budgettet godkendt.

Ad 7. Indkomne forslag:
Der var ikke modtaget indkommende forslag til generalforsamlingen.

Ad 8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for tre år:
Steen Traberg-Borup og Michael Quaade er på valg. Steen genopstiller men Michael ønsker at trække sig tilbage. Bestyrelsen foreslår genvalg af Steen Traberg-Borup og nyvalg af Julie Søgaard
Steen Traberg-Borup og Julie Søgaard blev valgt.

Ad 9. Valg af en første og en anden suppleant til bestyrelsen for ét år:
Bestyrelsen foreslår Ole Berg Nielsen og Anne Mette Frejsel.
Ole Berg Nielsen og Anne Mette Frejsel blev valgt.

Ad 10. Valg af formand for ét år:
Bestyrelsen foreslår Henry Nørgaard.
Henry Nørgaard blev valgt.

Ad 11. Valg af to revisorer samt en første og en anden revisorsuppleant for ét år.
Til revisorer blev genvalgt: Steen Lærke og Bent Schou.
Til revisor suppleanter blev valgt: Lars Uldall Hansen og Knud Magnussen
Ad 12. Eventuelt:
Der blev ikke behandlet emner under dette punkt.
Julie Søgaard takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
Den nyvalgte formand takkede den afgående formand Michael Quaade for det mangeårige store arbejde for foreningen og overrakte i denne forbindelse en gave til den afgåede formand.

København den. 11.4.2013
Julie Søgaard
Dirigent:

Ole Berg Nielsen
Referent: