Astronomisk Selskabs generalforsamling 2022 – indkaldelse

Astronomisk Selskab holder generalforsamling
Lørdag d. 2. april 2022 kl. 11 i

Niels Bohr bygningen
Rådmandsgade 60
2200 København

Program for dagen

11:00-11:45: Kl. 11:00-11:45: Foredrag ’Altings Endeligt’ ved Jophiel Wiis
11.45-12.30: Frokost (Sandwich)
12:30-13:30: Generalforsamling

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Godkendelse af referatet fra forrige generalforsamling – findes her: https://astronomisk.dk/foreningen/referater/.
 3. Formandens beretning om Astronomisk Selskabs virksomhed i det forløbne år.
 4. Beretning fra sektioner og udvalg.
 5. Kassererens beretning for det reviderede regnskab.
 6. Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag for indeværende år og fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år.
 7. Indkomne forslag.
 8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for tre år*.
 9. Valg af en første og en anden suppleant til bestyrelsen for ét år**.
 10. Valg af formand for ét år***.
 11. Valg af to revisorer samt en første og en anden revisorsuppleant for ét år.
 12. Eventuelt.

* Bestyrelsesmedlemmer:
Andreas Kjær Dideriksen og Julie Søgaard er på valg og genopstiller ikke. Søren K. Lynggaard har valgt at trække sig fra bestyrelsen. Suppleant Lars Occhinero opstiller til bestyrelsen. Derudover opfordrer bestyrelsen medlemmer, som kunne være interesseret i at deltage i bestyrelsesarbejdet, til at stille op.

** Bestyrelsessuppleanter: Jophiel Wiis genopstiller som suppleant. Lars Occhinero opstiller som bestyrelsesmedlem.

***Christina Toldbo genopstiller ikke til formandsposten, men fortsætter i bestyrelsen. Lars Occhinero stiller op som ny formand.

Tilmelding:

Alle medlemmer kan deltage i generalforsamlingen, men man bedes tilmelde sig senest fredag d. 01/04-2022 inden kl. 12 via mail til Christina Toldbo på christina.toldbo@astronomisk.dk med “GF 2022” i emnefeltet. Har man allergier/ønsker i forbindelse med sandwich bedes dette oplyses i samme omgang.

Foredrag:

Altings Endeligt – Ved cand.scient. Jophiel Nyman Wiis

Vi går i dybden med altings endeligt: Fra solens sidste faser og frem til selve tiden holder op med at gå. Vi vil gå i kødet på eksotiske fænomener som tyngdebølger, forståelse af rumtiden, Boltzmanns hjerner og ekstreme konsekvenser såsom ‘End of Shapes’.