Vedtægter

Astronomisk Selskabs vedtægter

Download vedtægter som pdf

Kapitel I: Navn, formål, hjemsted

§ 1. stk. 1 Foreningens navn er “Astronomisk Selskab”.

Stk.  2. Foreningen er en almindelig, ikke-erhvervsdrivende forening.

§ 2. Astronomisk Selskabs formål er at samle astronomisk interesserede og at virke for udbredelsen af kendskab til og interesse for astronomi og astronomisk forskning.

§ 3.  Stk. 1. Astronomisk Selskabs aktiviteter bør omfatte:

 • Udgivelse af tidsskrifter, der er i overensstemmelse med foreningens formål, enten alene eller sammen med andre.
 • Afholdelse af foredrag, ekskursioner, møder og sammenkomster, fortrinsvis med astronomisk indhold.
 • Aktiviteter i grupper eller sektioner med mere afgrænsede, fortrinsvis astronomiske formål.

Aktiviteterne skal gennemføres sådan, at medlemmerne har god mulighed for indbyrdes kontakt.

Astronomisk Selskab bør arbejde i nær tilknytning til de institutioner, hvor der drives professionel astronomisk forskning.

Stk. 2. Foreningen kan antage aflønnet medhjælp.

§ 4. Astronomisk Selskabs hjemsted er formandens adresse.

Kapitel II: Medlemsforhold

§ 5. Stk. 1. Medlemskab er åbent for enhver astronomisk interesseret privatperson, der går ind for de i § 2 nævnte formål, samt for foreninger, institutioner, skoler etc.

Stk. 2. Ethvert medlem har én stemme på Astronomisk Selskabs generalforsamling. Alle medlemmer har principielt lige adgang til Astronomisk Selskabs aktiviteter, evt. mod særskilt betaling. Medlemmernes ret til at stille forslag til generalforsamlingen fremgår af § 9 stk. 4

Stk. 3. Medlemmerne betaler et årligt kontingent til Astronomisk Selskab. Medlemskab, herunder adgang til generalforsamlingen er betinget af, at kontingentet er betalt.

Stk. 4. I forbindelse med kontingentopkrævningen skal det præciseres, hvilke aktiviteter, herunder tidsskrifter etc., kontingentet omfatter.

Kapitel III: Bestyrelsen

§ 6. Stk. 1. Astronomisk Selskabs ledelse varetages af en bestyrelse på 6 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen jfr. § 12. Desuden vælger generalforsamlingen to suppleanter for et år. Generalforsamlingen vælger hvert år foreningens formand blandt bestyrelsesmedlemmerne.

Stk. 2. Bestyrelsen vælger af sit midte en kasserer og en næstformand, der i tilfælde af formandens forfald fungerer som formand.

Stk. 3. Bestyrelsen repræsenterer Astronomisk Selskab indadtil og udadtil og skal anvende dets midler efter bedste skøn til virkeliggørelse af foreningens formål.

Stk. 4. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst tre bestyrelsesmedlemmer kræver det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når fire eller flere medlemmer inklusive formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed udgør den fungerende formands stemme udslaget. Bestyrelsen bestemmer i øvrigt selv sin forretningsorden.

Stk. 5. I tilfælde af vakance af mindst fire måneders varighed indtræder en bestyrelsessuppleant i bestyrelsen under vakancen. Ved første vakance indtræder førstesuppleanten.

Stk. 6. Bestyrelsen afgør, hvor længe og på hvilke betingelser der kan gives henstand med betaling af forfaldent medlemskontingent.

§ 7. Stk. 1. Bestyrelsen kan nedsætte sektioner og udvalg til varetagelse af bestemte opgaver eller områder, herunder tidsskriftsredaktion. Bestyrelsen udpeger en ansvarlig leder for hver sektion eller udvalg. En sektion eller et udvalg fungerer indtil bestyrelsen beslutter at ophæve den/det.

Stk. 2. Den ansvarlige leder skal varetage aktiviteterne i sektionen eller udvalget efter retningslinier, der fastsættes i samråd med bestyrelsen. Lederen er forpligtet til at afgive en skriftlig årsberetning til generalforsamlingen. Beretningen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingsdagen.

Stk. 3. Bestyrelsen kan udpege medlemmer til varetagelse af bestemte opgaver.

Kapitel IV: Generalforsamlingen

§ 8. Generalforsamlingen er Astronomisk Selskabs øverste myndighed. Regler om medlemmernes adgang til generalforsamlingen samt stemmeret er anført i § 5 stk. 2 og 3.

§ 9. Stk. 1. Den ordinære generalforsamling finder sted hvert år i marts eller april måned, fortrinsvis på en lørdag.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller når den har modtaget en begæring herom indeholdende en motiveret dagsorden underskrevet af mindst tyve medlemmer; i sidstnævnte tilfælde skal indkaldelsen være udsendt senest fire uger efter modtagelsen af begæringen.

Stk. 3. Indkaldelsen og bekendtgørelsen af dagsordenen skal ske med mindst tre ugers varsel, enten gennem et af de tidsskrifter, der udsendes til samtlige medlemmer, på foreningens hjemmeside, eller e-mail / andre relevante elektroniske medier.
Stedet for generalforsamlingen fastsættes af bestyrelsen, der tilser en geografisk spredning af mødestederne, som svarer til medlemmernes fordeling over landet.

Stk. 4. Forslag, der fra medlemsside ønskes optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar og skal udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, evt. i resumé.

§ 10. Stk. 1. Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 2. Ethvert Astronomisk Selskab vedrørende anliggende kan sættes under forhandling på generalforsamlingen, men afstemning kan kun finde sted om sager, der i forvejen er optaget på dagsordenen.

Stk. 3. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Godkendelse af referatet fra forrige generalforsamling.
 3. Formandens beretning om Astronomisk Selskabs virksomhed i det forløbne år.
 4. Beretning fra sektioner og udvalg.
 5. Kassererens beretning for det reviderede regnskab.
 6. Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag for indeværende år og fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år.
 7. Indkomne forslag.
 8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for tre år.
 9. Valg af en første og en anden suppleant til bestyrelsen for ét år.
 10. Valg af formand for ét år.
 11. Valg af to revisorer samt en første og en anden revisorsuppleant for ét år.
 12. Eventuelt.

Stk. 4. Ekstraordinære generalforsamlingers dagsordener skal mindst indeholde de i stk. 3 nævnte punkter 1, 2 og 12.

§ 11. Stk. 1. Generalforsamlingens beslutninger, bortset fra vedr. vedtægtsændringer og ophør, sker ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør dirigentens stemme udslaget.

Stk. 2. Medlemmer, som er forhindret i at være til stede, kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til at stemme for sig på generalforsamlingen. Ethvert fremmødt medlem kan repræsentere indtil tyve fraværende medlemmer ved fuldmagt.

Stk. 3. Såfremt ti af de fremmødte eller ved fuldmagt repræsenterede ønsker det, skal afstemningen ske skriftligt.

§ 12. Stk. 1. Valg til de forskellige tillidsposter foregår almindeligvis på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode på tre år og således, at der årligt afgår to medlemmer. Formanden og bestyrelsessuppleanterne vælges for ét år ad gangen. Det samme gælder revisorer og revisorsuppleanter jfr. § 15 stk. 2. Genvalg til alle ovennævnte poster kan finde sted.

Stk. 2. I bestyrelsen skal helst indgå mindst en og højest tre forskende fagastronomer. Det tilstræbes, at der i bestyrelsen fås en bred repræsentation fra hele landet.

§ 13. Stk. 1. Bestyrelsen udsender hurtigst belejligt et referat af generalforsamlingens forhandlinger, bilagt en ajourført liste over bestyrelsesmedlemmerne, bestyrelsessuppleanterne, sektionslederne, revisorerne og revisorsuppleanterne. Sammen med referatet af den ordinære generalforsamling udsendes endvidere det på samme generalforsamling behandlede reviderede regnskab, såfremt dette ikke allerede er udsendt sammen med generalforsamlingsindkaldelsen.

Stk. 2. Eventuelle indvendinger mod referatet skal være bestyrelsen i hænde senest én måned efter referatets udsendelse.

Kapitel V: Regnskab og økonomi

§ 14. Astronomisk Selskabs regnskabsår er kalenderåret.

§ 15. Stk. 1. Årsregnskabet skal give et retvisende billede af Astronomisk Selskabs indtægter og udgifter i regnskabsåret samt foreningens formue og gæld ved regnskabsårets udgang.

Stk. 2. Årsregnskabet skal før den ordinære generalforsamling revideres af to generalforsamlingsvalgte revisorer, der ikke må være medlemmer af bestyrelsen eller suppleanter til denne. Revisorer vælges for et år ad gangen.

§ 16. Stk. 1. På den ordinære generalforsamling forelægger bestyrelsen sit budget for indeværende år. Budgettet er bestyrelsens økonomiske plan for det pågældende år.

Stk. 2. Medlemskontingentet, normalt for året efter generalforsamlingsåret, fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentfastsættelsen kan ske i form af en bemyndigelse til bestyrelsen. Øvrige takster fastsættes af bestyrelsen.

Kapitel VI: Tegning og hæftelse

§ 17. Stk. 1. Astronomisk Selskab forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes Astronomisk Selskab dog af mindst fire bestyrelsesmedlemmer incl. formanden.

Stk. 2. Der påhviler ikke Astronomisk Selskabs medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

Kapitel VII: Vedtægtsændringer og opløsning

§ 18. Stk. 1. Forandringer i disse vedtægter kan ske og beslutning om Astronomisk Selskabs opløsning tages af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer (jfr. § 11), såfremt mindst to tredjedele af de afgivne stemmer og mindst en tredjedel af samtlige foreningens medlemmer er for ændringen henholdsvis opløsningen. Såfremt mindst to tredjedele af de afgivne stemmer, men mindre end en tredjedel af samtlige foreningens medlemmer er for ændringen henholdsvis opløsningen, indkalder bestyrelsen inden fjorten dages forløb til en ny generalforsamling, der kan vedtage forslaget med en majoritet på mindst to tredjedele, uanset hvilken brøkdel af medlemsskaren den udgør.

Stk. 2. I tilfælde af opløsning kan midlerne kun anvendes til et formål, der er i overensstemmelse med formålsparagraffen, og arkivmaterialet afleveres til et relevant historisk arkiv efter den seneste bestyrelses bestemmelse.

Vedtaget på generalforsamling den 8.apr.2000 og generalforsamling den 3. juni 2000.
Senest ændret på ekstraordinær generalforsamling den 16. september 2017.