Generalforsamling 2017

Generalforsamling i Astronomisk Selskab

lørdag 22. april 2017

på:
Naturcenter Skovgård
Vandværksvej 32
Egebjerg
8700 Horsens

Program for dagen:

11.00: Foredrag ved Majken Brahe Ellegaard Christensen

12.00: Frokost.

Frokosten betales af foreningskassen, men tilmelding er nødvendig til Michael Quaade, mq@astronomisk.dk eller telefon 4032 3553

13.00: Generalforsamling

 

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Godkendelse af referatet fra forrige generalforsamling.
 3. Formandens beretning om Astronomisk Selskabs virksomhed i det forløbne år. Se i højre spalte.
 4. Beretning fra sektioner og udvalg. Se i højre spalte.
 5. Kassererens beretning for det reviderede regnskab.
 6. Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag for indeværende år og fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år.
 7. Ændring af foreningens vedtægter. Der er dels ændringen vedrørende indkaldelse til generalforsamling som tidligere er præsenteret i Kvant nr. 1, 2016: Kapitel IV, stk. 3 forslås ændret til (ændring markeret med fed skrift) : ”Indkaldelsen og bekendtgørelsen af dagsordenen skal ske med mindst tre ugers varsel enten gennem et af de tidsskrifter, der udsendes til samtlige medlemmer, på foreningens hjemmeside, eller pr. post.” og dels en ændring af foreningens økonomiske status således at vi ved særlige anledninger kan aflønne medarbejdere.
 8. Indkomne forslag.
 9. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for tre år. På valg er Johan Fynbo og Søren Lynggaard. De er begge villige til at modtage egnvalg. Kasper Elm Heintz, der som suppleant afløste Ole Berg Nielsen i bestyrelsen i april 2016 vil gerne vende tilbage til sin rolle som suppleant. Majken Brahe Ellegaard Christensen har givet tilsagn om at stille op til bestyrelsen.
 10. Valg af en første og en anden suppleant til bestyrelsen for ét år. Som nævnt ovenfor stiller Kasper op som suppleant. Den anden suppleant Jens Hessen-Hansen er villig til at modtage genvalg.
 11. Valg af formand for ét år. Johan vil gerne fratræde som formand. Majken stiller op til formandsposten.
 12. Valg af to revisorer samt en første og en anden revisorsuppleant for ét år. Revisorerne Steen Lærke og Bent Schou samt den ene revisorsuppleant Karsten Klindt-Jensen er villige til at modtage genvalg. Jette Cyron stiller op som revisorsuppleant som afløser for Birgit Fejerskov, der døde i november 2016.
 13. Eventuelt.

 

Majken Brahe Ellegaard Christensen holder foredrag.

Formandens beretning og andet relevant materiale til generalforsamlingen

Formandens  beretning 2016 af formand Johan Fynbo

Regnskab for 2016 og budget for 2017 af kasserer Julie Søgaard

Beretning for Ildkuglenetværket 2016 af Anton Norup Sørensen


Referater fra tidligere generalforsamlinger kan læses her.